Feodalizmden Kapitalizme Kadının Eemeğinin Değişen Konumu

Suriyeli Sığınmacılar ve İnsani Yardım Programları: AB Fonlarının Denetimi Sorunsalı ve Çözüm Önerileri
GİRİŞ

Kadının günümüzdeki ekonomik ve toplumsal konumunu ele alırken tarihsel süreç göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerki insanoğlunun var oluşundan itibaren olan kavramlar değildir. İlkel göçebe toplumlarda cinsiyet ilişkilerinde bugünkü anlamda bir eşitsizlik söz konusu değildir. Anaerkil topluluklara da rastlanıldığı bu dönemlerde kadınlar bereketin ve hayatın kaynağı olarak görülmektedir. İlkel çağlarda hayatta kalmak en önemli amaç olduğundan fiziksel açıdan güçlü olan erkekler avcılık işiyle uğraşırken kadınlar ise ev aletleri yapımı, çocuk bakımı, besin toplama gibi işlerle ilgilenmiştir. Dolayısıyla erkek avlanamadığı zamanlarda kadınların sağladığı besinlerle yaşamını sürdürmüştür. Bu bağlamda kadının ekonomik hayata katkısı oldukça fazla olmuştur. Cinsiyete dayalı ilk iş bölümü bu dönemde görülmekle birlikte bu iş bölümü tamamen doğal bir niteliğe sahiptir. Sonraki aşamalarda mülkiyet ilişkilerinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte toplumsal cinsiyet ve ataerki ortaya çıkmıştır.