İzmir Depremi Üzerinden Bütünsel Afet Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Afet Yönetimi İçindeki Yeri

Büyük Paris Camii El-Gazali Enstitüsü Başkanı Dr.Jelloul Seddiki: Müslümanların birlik olması gerekiyor; çünkü yaşanan süreç oldukça sorunlu ve zordur
Suriyeli Sığınmacılar ve İnsani Yardım Programları: AB Fonlarının Denetimi Sorunsalı ve Çözüm Önerileri
GİRİŞ

Deprem, sel, heyelan, tsunami, volkanik patlamalar gibi doğal afeterler doğrudan insan yaşamını hedef alabileceği gibi bireyler ve toplumlar üzerinde bir takım olumsuz ekonomik, psikolojik, çevresel ve sosyolojik sonuçlara yol açmaktadır. Bu kapsamda doğal afetlerin sonucu olarak oluşan hasar ve etkileri azaltmak için bir akım önleyeci tedbirlerin yanı sıra afet sırasında ve sonrasında da yapılması gerekilen önemli faaliyetler bulunmaktadır. Öncelikli olarak arama-kurtarma ve insani yardım müdahaleleri kadar, afet öncesinde afetin gerçekleşmesi halinde karşılaşılabilecek olumsuz sonuçların önlenmesi için risklerin tespiti ve asgari düzeye indirgenmesi de büyük önem taşımaktadır. Doğa olaylarına dayanıklı yapıların inşa edilmesi kadar toplumsal dirençliliğinin arttırılmasına yönelik üniversiteler, yerel ve merkezi yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının çok katmanlı risk azaltıcı çalışmalarının hayata geçirilmesi, afet yönetimi kapsamında çalışılması gereken başat konular arasında yer almaktadır. Bu çalışma, bütünsel afet yönetimi bileşenlerinin irdelenmes, sivil toplum kuruluşlarının afetlerde önleyici ve müdahale edici etkisi ve bu kapsamlarda 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ilini etkileyen deprem sonrasında gerçekleştirilen saha gözlemleri ve veriler ışında hazırlanan bir analiz niteliği taşımaktadır.