Türkiye’nin Göç ve Uyum Politikasının Kurumsal Boyutu Üzerine Bir İnceleme: Suriye Mülteciler Örneği

Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımlardaki Temel İlkeler ve Sektörel Müdahaleler
Türkiye’deki Iraklıların Eğitim Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Örneği
GİRİŞ

Bu çalışmada, göç ve göçmen kavramları, 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin karşı karşıya gelmiş olduğu mülteci krizi ve ilerleyen süreçte ise uyum sorunu tartışma konusu haline getirilecektir. Bu yapılırken disiplinler arası bir tutum benimsenerek, göçün Türkiye’nin yasal ve kurumsal yapısına yönelik doğurduğu sonuçlar inşacı yaklaşım bağlamında ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirirken, 2011 yılına kadar uluslararası göç yolları çerçevesinde transit ülke konumundan, hedef ülke konuma hızlı bir geçiş yapan Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut mülteci krizinden kaynaklı benimsemiş olduğu sosyal uyum ve özelde yabancılara yönelik kurumsal politikalar incelenecektir.